Usługi środowiskowe

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą w zakresie kompleksowych usług środowiskowych które obejmują:
- pobór próbek i badania realizowane przez akredytowane laboratoria badawcze,
- opracowania, dokumentacje, analizy.

 

Badanie ścieków komunalnych i przemysłowych

Badania jakości ścieków
– obowiązki określone w aktach prawnych takich jak:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 28 września 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1757)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 listopada 2005
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005, poz. 1988 z późn. zm.)


Badanie odpadów

Badania oraz karty charakterystyki odpadów w celu ustalenia zgodności z obowiązującymi kryteriami.
Opinie ekologiczne o właściwościach odpadów wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania.
Testy zgodności oraz analizy bezpośrednie według wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 2015, poz. 1277)


Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody

Badania parametrów jakości wody określonych w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).
Pełen zakres badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych
i organoleptycznych.
Badania wody ciepłej, naturalnych wód mineralnych, źródlanych
i stołowych, wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań, wody w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę
w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego.


Badania czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych na stanowiskach pracy

- obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

• hałas
• drgania mechaniczne
• zapylenie
• substancje chemiczne w powietrzu
• mikroklimat gorący i zimny
• promieniowanie optyczne
• pola elektromagnetyczne
• oświetlenie elektryczne
• mikroklimat umiarkowany
• wydatek energetyczny

Badania mikrobiologiczne i emisji zanieczyszczeń do powietrza

obowiązki przedsiębiorstw wynikające z przepisów prawnych takich jak:
- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U.2014, poz. 1542 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 marca 2018 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018, poz. 680)

Badanie osadów ściekowych i gruntów

Badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych oraz gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015, poz. 257)

Badanie wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów
Badania stanu środowiska wodno-gruntowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 lipca 2016 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 1178)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 grudnia 2015
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2016 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 1187)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395)


Usługi doradcze

• oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• pomiary i ocena skuteczności wentylacji w pomieszczeniach
• opracowanie rejestrów, kart badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
• dobór ochronników słuchu oraz środków ochrony indywidualnej
• badania i ocena miejsc pracy zagrożonych wybuchem